Uvjeti uporabe

01.01.2013.

MARKETING ODJEL d.o.o. omogućuje Vam upotrebu usluga i sadržaja internetskog sjedišta na internetskoj domeni WebEdukacija.com, te prodaju i korištenje usluga edukacija koje ono pruža, a koja je regulirana ovim uvjetima uporabe. Smatra se da su posjetitelji ovih stranica, kupci, korisnici i polaznici Web::Edukacije (i srodnih projekata) u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima uporabe i "Općim pravilnikom tvrtke" te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. 

PRIHVAĆANJE UVJETA UPORABE

MARKETING ODJEL d.o.o., iz Zagreba, Selska cesta 34/a, vlasnik je ovih internetskih stranica, kojima ujedno i upravlja, vlasnik je edukacija (konferencija, seminara, radionica) pod nazivom Web::Edukacija, Weboo, Web Marketing Akademija (WMA), Web::Klub, Web::Party i ostalih poslovnih aktivnosti koji mogu ili ne moraju počinjati sa prefiksom "Web::", a korisnici, kupci i polaznici im pristupaju tj. koriste ih pod ovim Uvjetima uporabe.

MOLIMO VAS DA PRIJE KORIŠTENJA OVOG INTERNETSKOG SJEDIŠTA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVJETE UPORABE. PRISTUPOM NA OVO INTERNETSKO SJEDIŠTE, NJEGOVAOM SADRŽAJU ILI USLUZI, SLAŽETE SE S OVIM UVJETIMA UPORABE I OBVEZANI STE NJIMA. UKOLIKO NISTE SUGLASNI SA SVIM UVJETIMA UPORABE, NE MOŽETE SE KORISTITI SADRŽAJEM NI USLUGAMA NA OVOM INTERNETSKOM SJEDIŠTU.

 

PROMJENE UVJETA UPORABE

MARKETING ODJEL d.o.o. zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete uporabe ovog internetskog sjedišta i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati bitnom, MARKETING ODJEL d.o.o. će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. MARKETING ODJEL d.o.o. ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra bitnom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim promjenama. Nastavak uporabe sadržaja i usluga na ovom internetskom sjedištu nakon objave bitnih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete i "Opći pravilnik tvrtke", MARKETING ODJEL d.o.o. omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na pojedinoj internetskoj stranici. Usluge i sadržaj uključuju, ali nisu ograničene na, sve usluge i sadržaj koje pruža MARKETING ODJEL d.o.o., kao i ponudu materijala prikazanih, odaslanih ili provedenih na ovim stranicama ili kroz sadržaje i usluge.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge ovog internetskog sjedišta uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja.

Kupci (primatelji ponuda i platitelji računa izdanih putem ovog internetskog sjedišta ili povezanih internetskih servisa za prodaju kotizacija) te korisnici usluga tj. polaznici (koji dolaze u ime kupca ili su ujedno i kupci) pod nazivom Web::Edukacija, također prihvaćaju ove uvjete uporabe.

MARKETING ODJEL d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetksih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. MARKETING ODJEL d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

PONAŠANJE KORISNIKA

Kao uvjet korištenja, ovime se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama ovog internetskog sjedišta na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane MARKETING ODJEL d.o.o.

Korisnik je posebno suglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama ovog internetskog sjedišta kako bi:

 • se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik, te kako bi istima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
 • objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana. Ukoliko ste posjetitelj iz inozemstva, ovim putem prihvaćate sve pozitivne propise Republike Hrvatske vezane za ponašanje korisnika na internetu i prihvatljiv sadržaj na internetu.
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih osobnih podataka pohađatelja Web::Edukacije;
 • objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • manipulirao informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje ovdje ili šalje pomoću njegovih usluga;
 • poduzimao radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture Web::Edukacije, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad Web::Edukacije, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na ovo internetskog sjedište;
 • reklamirao ili tražio od bilo kojeg korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu. Smatra se kršenjem ovih pravila i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje korisnika kako bi mu se reklamirao, predstavio ili prodao proizvod bez njegovog eksplicitnog dopuštenja, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; Kršenjem ovih pravila smatra se i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontakt s drugim korisnikom kako bi mu se bez njegova eksplicitnog dopuštenja reklamirao, predstavio ili prodao neki proizvod, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja drugim korisnicima bez njihova pristanka ili traženja;
 • objavljivao ili prenosio sadržaje ili komentare s linkovima koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem;

MARKETING ODJEL d.o.o. zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba).

Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima ovog internetskog sjedišta.  MARKETING ODJEL d.o.o. ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati rasprave između korisnika.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na ovom internetskom sjedištu zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o., kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu MARKETING ODJEL d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj i usluge objavljeni na ovom internetskom sjedištu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
 • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava vlasnika ovih internetskih stranica i trećih osoba;
 • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o.;
 • na korištenim sadržajima i materijalima Web::Edukacije, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: “Web::Edukacija © 2008-2012. Marketing-Odjel.com
 • na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na ovim internetskim stranicama podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete.

NAKNADA

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od MARKETING ODJEL d.o.o., njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa ovom internetskom sjedištu, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja — od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

ODRŽAVANJE EDUKACIJA

Svaki polaznik tj. kupac edukativnih usluga tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o. prihvaća ove uvjete uporabe ili u suprotnom ne bi trebao koristiti usluge.

MARKETING ODJEL d.o.o. će učiniti sve potrebne radnje kako bi edukacije održao prema planu, programu i pravilima struke.

Svaki polaznik ovdje predstavljenih edukativnih usluga prihvaća da može biti za vrijeme održavanja istih fotografiran od strane fotografa ovlaštenog od tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o. te takve fotografije mogu biti korištene u promotivne svrhe ovdje navedenih edukativnih usluga.

Za ostvarivanje edukacija sudjeluje u partnerstvu sa drugim poslovnim i fizičkim osobama (trećim osobama) koje također odgovaraju za poštivanje svih potrebnih radnji za održavanje edukacija prema pravilima struke. MARKETING ODJEL d.o.o. ne može odgovarati za radnje koje poduzima treća osoba, te s toga ne preuzima odgovornosti za treće osobe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

MARKETING ODJEL d.o.o. prikuplja osobne podatke od polaznika u svrhu evidencije isključivo uz osobno odobrenje polaznika te se smatra voditeljem obrade osobnih podataka. Osobni podaci polaznika se čuvaju u bazi podataka. Osobni podaci se koriste samo za ono na što je polaznik pristao ovim pravilnikom.

Svi osobni podaci polaznika na zahtjev su dostupni na uvid, izmjenu te brisanje ako se zatraže putem elektroničke pošte.

Za sve maloljetne polaznike potrebna je pismena suglasnost staratelja/roditelja.

Osobni podaci polaznika prosljeđuju se i daju na uvid ili obradu zaposlenicima tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o., knjigovodstvenom servisu tvrtke, poreznoj upravi tvrtke, te poslovnim partnerima tvrtke koji imaju pravnu osnovu i/ili legitimni interes za uvid i obradu podataka uz prethodno informiranje polaznika, a sve u skladu sa zakonskim obvezama obrade poslovnih dokumenata, vođenja poslovnih knjiga, obrade zahtjeva temeljem ugovora te ostalih zakonskih obveza.

Partnerska tvrtka koja ima pravnu osnovu za uvid i obradu podataka polaznika od 10.08.2018. je Silus marketing j.d.o.o., Tratinska 18, Zagreb, Hrvatska, OIB: 91353848121.

Polaznik će bilo kakvu povredu osobnih podataka prijaviti putem kontakt elektroničke pošte navedene na internetskim stranicama, te će se ona ispravljati u najkraćem mogućem roku.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da MARKETING ODJEL d.o.o. nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

 • za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima ovog web sjedišta ili kupac/polaznik uslugama edukacija
 • za učinak koji sadržaj i usluge na ovom internetskom sjedištu imaju ili bi mogli imati na korisnike ili kupce/polaznike
 • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na ovom internetskom sjedištu, te na edukacijama
 • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na ovom internetskom sjedištu ili dobivenih na edukacijama

MARKETING ODJEL d.o.o. NIJE ODGOVORAN KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA OVOM INTERNETSKOM SJEDIŠTU ILI PROIZLAZI IZ NJEGA.

PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI MARKETING ODJEL d.o.o. NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA OVOG INTERNETSKOG SJEDIŠTA.

MARKETING ODJEL d.o.o. NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA OVOM WEB DJEDIŠTU PREDSTAVLJEN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE OVOG INTERNETSKOG SJEDIŠTA FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti tvrtke MARKETING ODJEL d.o.o.

MARKETING ODJEL d.o.o. je ovlašten dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske na mjerodavnom sudu u Zagrebu.

zastava Europske unije
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija

Izrada internetske stranice sufinancirana je kroz projekt "Unaprjeđenje poslovnih web stranica tvrtke Marketing odjel d.o.o." sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj weba isključiva je odgovornost Marketing odjela d.o.o.